www.svarovani123.com
 Nákupní košík
Košík:je prázdný
bez DPH:0 Kč
s DPH:0 Kč
 Sdílení
V našem oboru a s vzrůstající inovací svařovacích technologických postupů vzniká spoustu zkratek a pojmů.
A abychom se uměli v tom rychle orientovat sestavím pro Vás ty ,které jsou nejvíce frekventované a které Vám mohou pomoci při Vaší práci.

Arc Force

funkce, která pomáhá stabilizovat hořící elektrický oblouk při svařování. Pokud se oblouk zkracuje (elektroda se lepí) svářečka "přidá" proud a elektroda odhoří. Pokud je naopak oblouk příliš dlouhý, svářečka "ubere" proud a svářeč má čas na přiblížení elektrody k materiálu aniž by mu oblouk zhasl.

 

Anti Stick

pokud přeci jen dojde k přilepení elektrody, tato funkce zajistí skokové snížení svářecího proudu na minimum. Elektroda se nerozžhaví, ale naopak zchladne a lze ji snadno odtrhnout aniž by bylo nutné ji vyndavat z kleští.


Hot Start

funkce, která usnadňuje zapálení oblouku tím, že zvýší zapalovací proud o cca 30% oproti proudu nastavenému svářečem. Po úspěšném zapálení se proud sníží na svářečem nastavenou hodnotu.


Soft Start (Soft Power ON)

tzv. měkký start. Funkce zajišťuje pomalý náběh svářečky po zapnutí. S touto funkcí je "vypadávání" jističů při zapínání svářečky minulostí.


PFC (Power Factor Corrector)

obvod, který zajišťuje zvýšení účiníku a zároveň snižuje rušení vysílané zařízením zpět do sítě. Aplikuje se v síťovém napájení spínaných zdrojů (tedy i svařovacích invertorů). PFC může být buď pasivní (tlumivka), nebo aktivní (plně elektronický). Aktivní PFC zajišťuje dokonalejší tvarování vstupního proudu a díky tomu se účiník zdroje s aktivním PFC blíží 1.


MMA

zkratka označující ruční svařování obalenou elektrodou. (Z angl. Manual Metal Arc)


TIG

zkratka pro svařování netavící se wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu - známé jako svařování pod argonem. Většina invertorů pro MMA svařování umožňuje také TIG svařování. (Z angl. Tungsten Inert Gas)


WIG

totéž co TIG, ale zkratka pochází z němčiny. (Wolfram Inert Gas)


MIG/MAG

S rozšiřujícím se počtem multifunkčních invertorů schopných svařovat také metodami MIG/MAG, nabývají tyto zkratky na významu. MIG (Metal Inert Gas) resp. MAG (Metal Aktiv Gas) znamenají poloautomatické svařování v ochranné atmosféře inertního (Ar, Ar+He), resp. aktivního (CO2, Ar+CO2, Ar+O2) plynu.


LIFT (Lift Arc)

dotykové zapalování oblouku při svařování metodou TIG ("náškrabem").


HF

bezdotykové vysokofrekvenční zapalování oblouku při svařování metodou TIG ("hodí to jiskru").


AC / DC

AC = střídavý proud, DC = stejnosměrný proud. Například TIG DC je svařování metodou TIG stejnosměrným proudem - vhodné pro svařování ocelí, mědi, titanu apod. TIG AC je svařování metodou TIG střídavým proudem - vhodné pro svařování hliníku a jeho slitin.


Napětí naprázdno

elektrické napětí mezi výstupními svářecími svorkami zapnuté svářečky v době kdy se nesvařuje (naprázdno). Čím je toto napětí vyšší, tím lépe elektroda zapaluje a hoření je stabilnější. Svařovací transformátory mají toto napětí cca 45-55V, tyristorové svářečky dosahují napětí cca 50-70V, svářecí invertory mají napětí naprázdno obvykle v rozsahu 70-90V. Z důvodu bezpečnosti by toto napětí nemělo být vyšší než 80V pro střídavé napětí, resp. 100V pro stejnosměrné mapětí.


Krytí

označuje jakým způsobem je konstruován kryt svářečky. Zdali je odolný proti pronikání prachu, vody, různých předmětů, apod. Úroveň krytí se označuje zkratkou IP a číslem. Bližší vysvětlení viz příslušné normy.


Zatěžovatel

veledůležitý údaj. Udává jak dlouho lze svařovat daným proudem. Pro výpočet zatěžovatele se používá desetiminutový cyklus. Příklady:

- zatěžovatel 140A/35% znamená, že proudem 140A lze svářet pouze 35% času z deseti minut, tedy 3,5 minuty a zbytek času (6,5 minuty) se stroj musí chladit.

- zatěžovatel 110A/60% znamená, že proudem 110A lze svářet pouze 60% času z deseti minut, tedy 6 minut a zbytek času (4 minuty) se stroj musí chladit.

- zatěžovatel 95A/100% znamená, že proudem 95A lze svářet celých 100% času z deseti minut, tedy trvale. Při tomto proudu (zatížení) stroj nepotřebuje přestávku na chlazení.


DZ, ED

zkratky používané pro označení zatěžovatele. (DZ - Dovolené Zatížení)


Statická charakteristika svářečky

závislost mezi napětím a proudem měřeným na výstupních svorkách svářečky v ustáleném stavu. Pro svařování MMA nebo TIG je nutné mít zdroj se strmou charakteristikou. Pro svařování MIG/MAG je naopak nutná plochá charakteristika. To je tedy důvod proč k céóčku nemůžete připojit kabely na obalenou elektrodu (resp. můžete, ale nebude to moc fungovat), tedy pokud se nejedná o multifunkční zdroj s přepínačem charakteristik ...


REMOTE, REMOTE CONTROL

Dálkové ovládání. Obvykle se takto označuje konektor pro připojení dálkového ovladače - dálkového regulátoru svářecího proudu.


CHARGE, CHARGER

Nabíjení, nabíječka - v současné době se na trhu objevují invertory s vestavěnou funkcí nabíječky akumulátorů.
Pulse Arc (pulsní oblouk)


Jedná se o kontrolovaný přenos v režimu Spray Arc a vyznačuje se proto výhodami co se týče rychlosti tavení a absence vymršťování materiálu a to při velmi nízkých hodnotách proudu kdy nedochází k takovému ohřevu svařence, podobně jako u Short Arc. Každému proudovému impulsu odpovídá oddělení jedné samostatné kapky drátu elektrody, tento jev se vyskytuje s pravidelností úměrnou rychlosti posuvu drátu v závislosti na jeho průměru. Obvyklé hodnoty frekvence jsou 30–300 Hz. Použití: uhlíkové a nízkolegované oceli, nerez, hliník a jeho slitiny.


Remote, Remote Control


Dálkové ovládání. Obvykle se takto označuje konektor pro připojení dálkového ovladače - dálkového regulátoru svářecího proudu.


Režim 2T/4T (dvoutakt-čtyřtakt)


Dvoutakt - stisknutím tlačítka na hořáku se uvede svářečka do chodu, puštěním tlačítka se zastaví. Používá se u krátkých svarů. Čtyřtakt - stisknutím tlačítka se spustí stroj a pak se uvolní a svářečka zůstává v činnosti. Dalším stisknutím a uvolněním se svářečka zastaví. Tento režim se používá při dlouhých svárech, aby „nebolel“ prst. Funkce „čtyřtakt“ bývá doplňována ještě funkcí Bi-Level, uvádí se do činnosti krátkým zmáčknutím ovládacího tlačítka.


Short ARC (krátký oblouk)


Týká se metody MIG-MAG a je to režim odtavování drátu, kdy k oddělení kapičky dochází následkem krátkých zkratů na hrotu drátu v tavící lázni (až 200× za sekundu). Tento způsob je vhodný pro uhlíkové a nízkolegované oceli, nerez, hliník a slitiny.


Slope Down


Tato funkce umožní postupný pokles nastaveného svařovacího proudu v momentě uvolnění tlačítka svařování na hodnotu proudu Ibase.


Soft Start


Tzv. měkký start. Funkce zajišťuje pomalý náběh svářečky po zapnutí. S touto funkcí je "vypadávání" jističů při zapínání svářečky minulostí.


Spray ARC (rozstřikovaný oblouk)


Týká se metody MIG/MAG a je to režim tavení drátu při vyšších proudech a napětí v porovnání s režimem Short Arc. Hrot drátu nepřichází do styku s tavnou lázní – z ní vychází oblouk, prostřednictvím kterého přechází kovové kapky pocházející z nepřetržitého tavení drátu, tedy bez výskytu zkratů. Tento způsob je vhodný pro uhlíkové a nízkolegované oceli, nerez, hliník a jeho slitiny.


Statická charakteristika svářečky


Závislost mezi napětím a proudem měřeným na výstupních svorkách svářečky v ustáleném stavu. Pro svařování MMA nebo TIG je nutné mít zdroj se strmou charakteristikou. Pro svařování MIG/MAG je naopak nutná plochá charakteristika. To je tedy důvod proč k "céóčku" nemůžete připojit kabely na obalenou elektrodu (resp. můžete, ale nebude to moc fungovat), tedy pokud se nejedná o multifunkční zdroj s přepínačem charakteristik.


Synergy (synergie, součinnost)


Optimalizace svařovacích parametrů, kdy při změně jednoho parametru – např. rychlosti podávání svařovacího drátu – dojde k automatickému přenastavení dalších závislých parametrů, např. svařovacího proudu a napětí, průtoku ochranného plynu apod. Tato funkce umožňuje souběžně využívat několik funkcí svářečky zároveň. Od výrobců bývá pevně nastaveno cca 7 - 15 programů pro různé druhy svařovaných materiálů, kdy měnit se dá pouze jeden parametr.

AC/DC (AC = střídavý proud, DC = stejnosměrný proud)


Například TIG DC je svařování metodou TIG stejnosměrným proudem - vhodné pro svařování ocelí, mědi, titanu apod. TIG AC je svařování metodou TIG střídavým proudem - vhodné pro svařování hliníku a jeho slitin.


Antistick


Pokud přeci jen dojde k přilepení elektrody, tato funkce zajistí skokové snížení svařovacího proudu na minimum. Elektroda se nerozžhaví, ale naopak zchladne a lze ji snadno odtrhnout, aniž by bylo nutné ji vyjmout z kleští.


Arc Force


Funkce, která pomáhá stabilizovat hořící elektrický oblouk při svařování. Pokud se oblouk zkracuje (elektroda se lepí), svářečka "přidá" proud a elektroda odhoří. Pokud je naopak oblouk příliš dlouhý, svářečka "ubere" proud a svářeč má čas na přiblížení elektrody k materiálu, aniž by mu oblouk zhasl.


Bi-Level


Tato funkce umožňuje ovládacím tlačítkem v průběhu svařování přepínat hodnotu svařovacího proudu ve dvou úrovních. První úroveň je normální nastavený svařovací proud, druhá hodnota je proud nižší, nastavený obsluhou, až na úroveň proudu Ibase.Burn Back - nastavitelná doba dohoření svářecího drátu od vypnutí spínače hořáku pro tzv. vyplnění kráteru sváru

Short ARC (krátký oblouk) týká se metody MIG-MAG  a je to režim odtavování drátu kdy k oddělení kapičky dochází následkem krátkých zkratů na hrotu drátu v tavící lázni. (až 200x za sekundu) Tento způsob je vhodný pro: uhlíkové a nízkolegované oceli, nerez, hliník a slitiny. Aplikace: Svařování ve všech polohách, na jemných površích nebo pro první nános do obroušených hran, výhodou je menší přenos tepla do svařence a dobře ovladatelná lázeň. 


 
(vyhrazujeme si právo měnit tyto popisy a specifikace bez předchozího upozornění)